31

Sản xuất nước đá Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống Bán buôn thực phẩm Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Vận tải hành khách đường bộ khác Vận tải hàng hóa bằng đường bộ